AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN KRAKOW MÜNCHEN ODENSE SALZBURG

 

ODENSE

Det har vi gjort


Generelt om Odense

Odense
Odense

Odense er Danmarks tredje største by med 187.000 indbyggere, hvoraf 22.000 er 60 år eller ældre. Den mest kendte indbygger gennem tiden er nok H.C. Andersen, men byen er kendt for mere end eventyrdigteren.
Odense sætter stor fokus på kultur, erhvervsliv, et pulserende studieliv og på grønne områder, som giver byen en behagelig atmosfære.
I Odense vægter vi også cykling højt. Vi var fra 1999-2002 Danmarks nationale cykelby, og arbejdet med at fremme cyklisme bliver stadig vægtet meget højt.
 

Transportsituationen

Siden 1995 er cykelture steget markant, mens biltrafikken er faldet på de korte ture. På de længere ture er både cykel- og biltrafikken stigende. Bilerne køre dog længere ture end cyklerne, og bilerne er helt dominerende, når der ses på det samlede antal kørte km i kommunen. Ved kollektiv trafik er tendensen, at både de korte og længere ture er faldet.

I dag udgør cyklernes andel af det samlede antal kørte ture 24%, mens kollektiv trafik udgør 6 % og ture i bil udgør 47%. På de korte ruter cykles fire gange så mange ture som der køres med kollektiv trafik, og sammenlignet med andre byer benyttes den kollektive trafik på relativt få ture.
 

Fremtidig transportsituation

Odense parking zones
The four parking zones

I juni 2009 blev en trafik- og mobilitetsplanen vedtaget for Odense Kommune. Planens tidshorisont er 2008 til 2020, og den indeholder forslag til, hvordan det fremtidige trafikale bybillede skal se ud. Planen sigter særligt mod at fremme de bæredygtige transportformer: kollektiv trafik, cykling og gang og på, hvordan de forskellige transportformer kan kombineres – f.eks. ”park og ride”. Målet med planen er, at 35% flere tager cyklen, at brugen af kollektiv trafik stiger med 33%, og andelen af bilture reduceres med 16%. Som en konsekvens af Trafik- og mobilitetsplanen lukkes en række primære veje, herunder

Odense parking zones
The ring roads

Thomas B. Thriges Gade, hvor der dagligt kører 35.000 biler. Derudover inddeles bymidten i fire trafikzoner, hvorfra bilister kan køre ind til bymidten – de kan dog ikke køre fra en zone til en anden trafikzone. For at komme fra en zone til en anden må bilisterne benytte Ringgaden. Langs p-ruten etableres en række store underjordiske parkeringsanlæg. Derudover skal hastigheden nedsættes til 40 km/t på og inden for p-ruten og det er planen at boligkvarterne inden for p-ruten med tiden ændres til 30 km/t zoner.

På det ene kort er de fire trafikzoner vist, mens det andet kort viser Ringgaden og p-rute. Ringgaden er markeret med rødt, mens p-ruten er markeret med gult.

Ældres mobilitet

 

Lady on bike
A pleasant bike ride in Odense

Ved udarbejdelsen af diverse planer og anlægsprojekter er der fokus på tilgængeligheden med det formål, at alle trafikantgrupper tilgodeses bedst muligt. Derudover er servicebusserne i Odense Kommune specielt målrettet mennesker over 65 år. Servicebusserne kører på fem lokale linier og køreplanerne er tilrettelagt, så passagerne kan komme sikkert ind og ud af busserne. Desuden har chaufførerne større fokus på passagerne sammenlignet med de øvrige busruter. På denne måde er der større fokus på tryghed end på kort rejsetid.

www.odense.dk kan du i øvrigt læse mere om Odense Kommunes seniorlivspolitik.

AENEAS aktiviteter i Odense

Ved de tre AENEAS aktiviteter i Odense fokuseres der først og fremmest på at motivere flere ældre til at gå og cykle mere i dagligdagen frem for at benytte bilen. Aktiviteterne vil desuden blive udført i et tæt samarbejde med ældre, forskellige organisationer og lokale foreninger i Odense.

1. Gåkampagne for 2 x 2.500 ældre mennesker
I september startede en fire ugers gåkampagne for ældre i Odense Kommune med det formål at sætte fokus på den daglige motion. Ved kampagnestart fik deltagerne udleveret en skridttæller, og i de følgende fire uger blev der arrangeret gåture forskellige steder i Odense. I samme periode opfordrede vi alle, som havde fået udleveret en skidttæller, til at registrere deres ugentlige skridt. Her gav hver registrering et lod i en konkurrence om præmier, ligesom der ved kampagnens afslutning blev fundet en samlet vinder.

Det var tanken med kampagnen, at deltagerne ville øge antallet af ugentlige skridt, da det med en skridttæller bliver synligt, hvor meget eller hvor lidt man går i hverdagen.

Kampagnen havde næsten 500 deltagere mellem 55 og 93 år – 40% mænd og 60% kvinder. Gennemsnitsalderen var 67 år med en lidt højere gennemsnitsalder hos mændene. Omkring 220 deltagere registrerede antallet af ugentlige skridt.

De ugentlige registreringer viste en stigning i antallet af skridt fra første til fjerde uge – dog med et fald fra anden til tredje uge.

Kampagnen skal ses som et pilotprojekt, idet der i foråret 2010 gennemføres endnu en gåkampagne for ældre.


2. To tilgængelighedsruter i bymidten
 

Kortet viser de to tilgængelighedsruter på hhv. 1,6 og 3,4 km.

I foråret 2009 var ældre borgere i Odense inviteret til to fokusmøder med henblik på at udpege steder i kommunen, hvor de oplevede problemer med tilgængelighed. De udpegede steder blev efterfølgende forbundet til to tilgængelighedsruter, der dannede udgangspunktet for udarbejdelsen af en tilgængelighedsplan for Odense. Ruterne går bl.a. forbi banegården, offentlige kontorer, grønne områder og indkøbssteder.

Tilgængelighedsplanen er nu færdig og arbejdet med at udbedre de fysiske barriere er påbegyndt. Registreringen viste, at de typiske problemer på ruterne var: manglende ledelinier og krydsningsmuligheder, ujævn belægning, stejle ramper ved kantsten, manglende akustisk signal, store niveauspring og uklare afgrænsninger af gangbaner.

Foruden at forbedre tilgængeligheden på de to ruter skal planen også gerne være med til at styrke og forbedre arbejdet med tilgængelighed i Odense Kommune.


3. Guidede cykelture
I et samarbejde med otte frivillige cykelkaptajner har vi arrangeret og gennemført 24 cykelture i løbet af 2009. Cykelturene har haft forskellige længder og er foregået forskellige steder i Odense. Der har været op til 15 deltagere på turene foruden to cykelkaptajner. På flere af turene har deltagerne undervejs mødtes med en person fra kommunen, der har fortalt om området, der blev cyklet i.

Cykelkaptajnerne blev fundet via en annonce i Ugeavisen og En Venlig Hilsen. Seks mænd og to kvinder meldte sig som cykelkaptajner. Kaptajnerne er mellem 58 og 71 år og er alle rutinerede cyklister. I forbindelse med planlægningen af cykelturene har kaptajnerne bl.a. været på et førstehjælpskursus, fået undervisning i at cykle med større grupper og deltaget i et informationsmøde om cykelplanlægning i Odense Kommune.

Der har været omkring 240 deltagere på cykelturene. Gennemsnitsalderen var 66 år, og den ældste deltager var 84 år. Der har været en lille overvægt af kvinder på cykelturene, idet 57% af deltagerne var kvinder. Langt hovedparten af deltagerne cykler dagligt eller flere gange om ugen, mens 6% sjældent cykler.

Evalueringen af cykelturene viste, at 40% af deltagerne har en intention om at cykle mere i fremtiden, mens 23% vil køre mindre i bil som chauffør. Hovedparten af deltagerne har dog svaret, at de regner med at have uændret transportvaner.

Cykelturene har været meget populære både blandt cykelkaptajnerne og deltagerne. Således vil cykelkaptajnerne gerne fortsætte til næste år og deltagerne har givet turene en samlet karakter på 4,9 på en skala fra 1 til 5. Det er derfor besluttet at fortsætte med cykelturene til næste år under cyklisternes by i Odense Kommune.

Yderligere information og kontaktoplysninger

Yderligere information kan fås ved at kontakte Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur, Miljø og Trafik, Nørregade 36-38, 5100 Odense C og via hjemmesiden: http://www.odense.dk/

Ansvaret for indholdet af denne brochure hviler alene på forfatterne. Det afspejler ikke nødvendigvis holdningen hos de enkelte europæiske samfund. Den Europæiske Kommission er ikke ansvarlig for nogen brug af den information, som er indeholdt i brochuren.